ජනාධිපති අතිගරු ගගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජාතිය අමතා කළ විග ේෂ ප්‍රකා ය (2022-03-16)