CONSULAR DIVISION

Mrs. Vidushika Herath (Consular Attache)

Mrs. Shyamala Shanmugarajah

Mrs. Sahana Muskin

Mr. Lahiru Attanayake

Mrs. Damayanthi Molligoda

Mrs. J. P. Thanuja

Mr. Pradeep Alagiyawanna

Mr. Sandeep Mihira

Mr. Asheth Priyankara

 

 

 

***